top of page
Red Blossom_edited.jpg

OPTIM

Sofistikovaný nástroj pro tvorbu

denních oběhů vozidel a turnusů řidičů. ​

  • Nástroj umožňuje sestavení denního oběhu, jeho doplnění pravidly bezpečnosti práce řidiče a sestavení nutných přejezdů mezi koncem předcházející a počátkem začínající dopravní práce.

  • Nástroj dále provede úplný přepočet všech významných parametrů tak aby hodnoty výkonu, jízdy a čekání byly co nejekonomičtější a proveditelné, tedy optimalizaci výkonových, personálních a časových parametrů denních oběhů a celého dopravního modelu či řešení.

 

optim priklad.png
  • Využitelný pro plánování a sestavení dopravního modelu veřejné linkové autobusové dopravy pro libovolný rozsah obslužnosti (město, kraj, …) s možností zavedení libovolného počtu typů techniky, specifických požadavků na střídání či odstavování dopravní techniky.

  • Veškeré výpočty jsou kontrolovány na platnou legislativu a to jak v České republice, Slovenské republice tak v Německu.

  • Vybaven dostatečným počtem statistických výstupů umožňujících komplexní posouzení existujícího nebo nově vytvořeného dopravního řešení denních oběhů ve zvoleném rozsahu.

  • Výstupy jsou strukturované a umožnují získávat jak jednotlivé hodnoty, ta hodnoty ročních ukazatelů,

  • Umožňuje posouzení a provedení úprav zvyšujících efektivitu provozu a personálního zabezpečení.

  • Není jen nástrojem pro sestavení denních oběhů, ale je nástrojem pro jejich optimální nastavení s důrazem na dodržování bezpečnosti a proveditelnosti každého sestaveného oběhu.

  • Optim kontroluje, navrhuje a realizuje přesuny jednotlivých spojů s cílem ekonomické a provozní efektivity nezbytně nutných nákladů na realizaci denní obslužnosti definované oblasti či území.

  • Je nástrojem, který umožňuje změny významných regulačních parametrů při tvorbě denních oběhů s vysokou přidanou hodnotou ekonomické efektivity.

bottom of page